Privacy beleid

Privacy beleid

CSC Inspecties B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CSC Inspecties BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als CSC Inspecties BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CSC Inspecties BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Bedrijfsnaam
• Voor- en achternaam van de contactpersoon
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• BTW- en KVK nummer

Doelstellingen voor het verwerken van persoonsgegevens

CSC Inspecties BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het kunnen aan- en afmelden van installaties bij de SCIOS database;
• Het afhandelen van betalingen;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• In voorkomende gevallen verzenden van nieuwsbrieven of reclame-uitingen vanuit onze organisatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht, vastgelegd in de ondertekende offerte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CSC Inspecties BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden van de inspecties van uw installatie(s), voor het uitvoeren van transacties die u hebt aangevraagd of voor andere essentiële doeleinden, zoals het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, het beslechten van mogelijke geschillen en het naleven van onze overeenkomsten.

Delen van persoonsgegevens met derden

CSC Inspecties BV deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CSC Inspecties BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt CSC Inspecties B.V. uw persoons-gegevens niet aan derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

CSC Inspecties BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@CSC-inspecties.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CSC Inspecties BV gebruikt functionele -, analytische – en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. CSC Inspecties BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden en onze dienstverlening aan u daarop kunnen aanpassen. Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CSC Inspecties BV en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een derde, door u opgegeven persoon of organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@CSC-inspecties.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.

Klachten

CSC Inspecties BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wij stellen het op prijs als u ons op voorhand op de hoogte wilt stellen van uw voornemen van het indienen van een klacht om daarmee na te gaan of wij in overleg tot een wederzijds bevredigende oplossing kunnen komen.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

CSC Inspecties BV
Dijkhuizen 7
7961 AE Ruinerwold
0522 – 20 20 39
info@csc-inspecties.nl
https://csc-inspecties.nl

15-02-2020